Зміни до податкового законодавства. Податок на доходи фізичних осіб

Закон України № 71-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України" підписаний Президентом і опублікований в „Голосі України" 31 грудня 2014 р, набув чинності з 01.01.2015 року.

Серед основних змін, внесених цим Законом:

Скорочено кількість податків та зборів.  
Так, до загальнодержавних податків належать:

податок на прибуток підприємств;
податок на доходи фізичних осіб;
податок на додану;
акцизний податок; вартість
екологічний податок;
рентна плата;
мито.

До місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, а до місцевих зборів - збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Окрім того, вони вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, забороняється.

Податок на доходи фізичних осіб

1. Статтею 51 ПКУ передбачено, що податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків (форми 1ДФ) зобов'язані подавати контролюючим органам платники податків, в тому числі податкові агенти (у попередній редакції такий обов'язок покладався лише на податкових агентів, що давало змогу іншим платникам ухилятись від подання зазначеного розрахунку).

2. Встановлено такі ставки ПДФО:
• 15% - якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (тобто у 2015 році – 12 180 грн.); ст..167.1
• якщо ж база оподаткування в календарному місяці перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати, то до суми такого перевищення застосовується ставка 20% (раніше було 17%).
Також пп.. 167.5.2 ст. 167 вводиться оподаткування так званих пасивних доходів, зокрема, дивідендів, процентів, роялті. Зокрема, ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:
• 20% - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах;
• 5 % для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

При цьому, пп.. 167.5.3 ст.167 визначено термін "пасивні доходи":

 •  - проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
 •  - проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
 •  - інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
 •  - процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 •  - плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;
 •  - дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
 •  - дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 •  - відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 •  - дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
 • -  інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 • -  роялті;
 • - дивіденди.

3. Підпункт 164.2.19 п.164.2 ст.164 ПКУ викладено в новій редакції, згідно якого, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць – а це 3654 грн.). У попередній редакцій ПКУ оподаткуванню підлягали вищезазначені виплати, якщо їх розмір перевищував десять тисяч гривень на м
ісяць.

4. Внесено зміни до пп..164.2.17 ст.164 ПКУ, та визначено, що додатковим благом платника податку, зокрема, вважається основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік). Встановлено, що боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомл
ення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо таких доходів. У попередній редакції додатковим благом платника вважалась вся сума боргу платника податку, анульованого (прощеного) кредитором.
5. У редакції чинного ПКУ відсутній пп..165.1.46 ст.165, у якому було передбачено, що сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Розширено також ст..170.6 ПКУ щодо оподаткування виграшів та призів, визначено обов'язки податкових агентів та порядок оподаткування зазначених доходів.

6. Норму п.п.169.1.1 ПКУ, згідно з яким розмір податкової соціальної пільги дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), перенесено на 1 січня 2016 року.

7. Внесено зміни також і в ст..170 щодо нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Так, в пп.. 170.1.4. зазначено, що доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3 цього пункту (а це надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати). У попередній редакції такі доходи оподатковувались податковим агентом під час їх виплати, що дозволяло недобросовісним податковим агентам при нарахуванні доходів не нараховувати податок на доходи фізичних осіб.

8. Внесено зміни до ст..177 ПКУ щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності (загальна система оподаткування). У попередній редакції до переліку таких витрат належали документально підтверджені витрати, що включались до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ (податок на прибуток підприємств).

Зокрема, у чинній редакції ПКУ визначено чіткий перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів:
177.4.1. витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;
177.4.2. витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами цього розділу);
обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством;
177.4.3. суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом;
177.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Інформацію Славута NEWS надав  начальник відділу обслуговування платників податків Славутської ОДПІ Сергій Гвоздь. 

Про інші податки 2015 року читайте вже згодом на нашому сайті.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS